பைத்தானில் ஒன்றிணைத்தல் வரிசையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது?

ஒன்றிணைத்தல் வரிசையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை அறிய எளிய மற்றும் எளிதான பயிற்சி இங்கே, மற்றும் பைத்தானில் அதன் வழிமுறை மற்றும் செயல்படுத்தல் பற்றி அறியவும்

இந்த வலைப்பதிவு பிளவு மற்றும் வெற்றி அணுகுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒன்றிணைத்தல் வரிசைப்படுத்துதல் என்பது ஒரு 'பிரித்து வெல்லும்' வழிமுறையாகும், அங்கு சிக்கல் துணைப் பிரச்சினைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு பின்னர் தீர்வை வெல்ல ஒன்றிணைக்கப்படுகிறது. ஒன்றிணைப்பதில் இந்த வலைப்பதிவு கீழே உள்ள தலைப்புகளில் விரிவாக உங்களை அழைத்துச் செல்லும் -பைத்தானில் ஒன்றிணைத்தல் வரிசைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

ஒன்றிணைத்தல் வரிசைப்படுத்தல் என்பது உள்ளீடு வரிசை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தனித்தனியாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டு தீர்வை அடைய மீண்டும் ஒன்றிணைக்கப்படும் பிளவு மற்றும் வெற்றி வழிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. வரிசைப்படுத்தல் () செயல்பாடு ஒன்றிணைக்கப் பயன்படுகிறது .ஜாவாவில் கோப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

பிளவு மற்றும் வெற்றி அணுகுமுறை

  • வரிசை பாதியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒவ்வொரு பாதியும் 1 அல்லது 0 அளவு இருக்கும் வரை ஒவ்வொரு பாதியிலும் செயல்முறை மீண்டும் நிகழ்கிறது.
  • அளவு 1 இன் வரிசை அற்பமாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
  • இப்போது இரண்டு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வரிசைகள் ஒரு பெரிய வரிசையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்றிணைந்து வரிசை வரிசைப்படுத்தப்படும் வரை இது தொடர்கிறது.

உங்களுக்காக படத்தை அழிக்க ஒன்றிணைப்பு வரிசையின் காட்சிப்படுத்தல் இங்கே

உள்ளீட்டு வரிசை = [3,1,4,1,5,9,2,6,5,4]வரிசைப்படுத்து | எடுரேகா வலைப்பதிவுகள் | எடுரேகா
இப்போது, ​​செயல்படுத்தலுக்கு செல்லலாம்.

பைத்தானில் ஒன்றிணைத்தல் வரிசையை செயல்படுத்துகிறது

def mergeSort (nlist): len (nlist)> 1: mid = len (nlist) // 2 lefthalf = nlist [: mid] righthalf = nlist [mid:] mergeSort (lefthalf) mergeSort என்றால் அச்சிடு ('பிளவு', nlist) (வலதுபுறம்) i = j = k = 0 நான்

வெளியீடு:

$ python main.py
(‘பிரித்தல்’, [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4])
(‘பிரித்தல்’, [3, 1, 4, 1, 5])
(‘பிரித்தல்’, [3, 1])
(‘பிரித்தல்’, [3])
(‘இணைத்தல்’, [3])
(‘பிரித்தல்’, [1])
(‘இணைத்தல்’, [1])
(‘இணைத்தல்’, [1, 3])
(‘பிரித்தல்’, [4, 1, 5])
(‘பிரித்தல்’, [4])
(‘இணைத்தல்’, [4])
(‘பிரித்தல்’, [1, 5])
(‘பிரித்தல்’, [1])
(‘இணைத்தல்’, [1])
(‘பிரித்தல்’, [5])
(‘இணைத்தல்’, [5])
(‘இணைத்தல்’, [1, 5])
(‘இணைத்தல்’, [1, 4, 5])
(‘இணைத்தல்’, [1, 1, 3, 4, 5])
(‘பிரித்தல்’, [9, 2, 6, 5, 4])
(‘பிரித்தல்’, [9, 2])
(‘பிரித்தல்’, [9])
(‘இணைத்தல்’, [9])
(‘பிரித்தல்’, [2])
(‘இணைத்தல்’, [2])
(‘இணைத்தல்’, [2, 9])
(‘பிரித்தல்’, [6, 5, 4])
(‘பிரித்தல்’, [6])
(‘இணைத்தல்’, [6])
(‘பிரித்தல்’, [5, 4])
(‘பிரித்தல்’, [5])
(‘இணைத்தல்’, [5])
(‘பிரித்தல்’, [4])
(‘இணைத்தல்’, [4])
(‘இணைத்தல்’, [4, 5])
(‘இணைத்தல்’, [4, 5, 6])
(‘இணைத்தல்’, [2, 4, 5, 6, 9])
(‘ஒன்றிணைத்தல்’, [1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 9])
[1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 9]எடுத்துக்காட்டுடன் தகவல்தொடர்புகளில் மாற்றங்கள்

ஒன்றிணைத்தல் வரிசையைச் செயல்படுத்துவதற்கான விளக்கப்படம்

ஒன்றிணைத்தல் வரிசையின் நன்மைகள் மற்றும் பயன்பாடு

மற்ற வழிமுறைகள் பெரும்பாலானவை கோப்புகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட பட்டியல்கள் போன்ற தொடர்ச்சியான தரவு கட்டமைப்புகளுடன் மோசமாக செயல்படுகின்றன. இந்த கட்டமைப்புகளில் ஒரு சீரற்ற உறுப்பை அணுகுவது நேரியல் நேரம் எடுக்கும், வழக்கமான நிலையான நேரம் அல்ல. ஒன்றிணைப்பு வரிசையின் தன்மை அத்தகைய தரவு கட்டமைப்புகளுக்கு எளிதாகவும் வேகமாகவும் செய்கிறது.ஒன்றிணைப்பு வரிசையின் சிறந்த அம்சங்களில் ஒன்று அதன் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஒப்பீடுகள் ஆகும். இது O (n * log (n)) எண்ணிக்கையை ஒப்பிடுகிறது, ஆனால் குவிக்சார்ட்டுடன் ஒப்பிடும்போது நிலையான காரணி நல்லது, இது ஒப்பீட்டு செயல்பாடு மெதுவான செயல்பாடாக இருக்கும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.மேலும், ஒன்றிணைப்பு வரிசையின் பிளவு-மற்றும்-வெற்றி அணுகுமுறை இணையான செயலாக்கத்திற்கு வசதியாக இருக்கும்.

இதன் மூலம், “பைத்தானில் ஒன்றிணைத்தல் வரிசையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது” என்ற இந்த வலைப்பதிவின் முடிவுக்கு வருகிறோம். பைத்தானில் உள்ள உங்கள் அறிவுக்கு உள்ளடக்கம் சில மதிப்பைச் சேர்த்தது என்று நம்புகிறேன். பைத்தானின் பல்வேறு பயன்பாடுகளுடன் ஆழ்ந்த அறிவைப் பெற, நீங்கள் நேரலைக்கு பதிவு செய்யலாம் 24/7 ஆதரவு மற்றும் வாழ்நாள் அணுகலுடன்.